نمای بیرونی رستوران آبادگران

طراحی وساخت دیوار بیرونی مجموعه

دلایل محصوریت ناشی از دیوار : دلایل اقلیمی: گروهی دلیل وجود دیوار در پیرامون باغ را ناشی از اقلیم دانسته اند. در این خصوص نتایجی که در زمینه بازخوانی باغ ایرانی با تکیه بر نشانه شناسی دیوار باغ انجام گرفته :” از نقطه نظر زبان شناسی و نشانه شناسی دیوار باغ ایرانی دارای وجهی شفاف بوده و دلالت بر تمایز بین دو دنیای کاملا متفاوت می نماید. انچه در داخل باغ شکل می گیرد دارای وجهی انشایی بوده و به مفهومی بسیار بنیادی تر از حدود مالکیت بر زمین دلالت دارد، می توان بر اساس بررسی های انجام شده نتیجه گرفت که: دیوار و انچه به وسیله ان تحدید شده تنها دلالت بر عرصه ای دارد که می شود در ان محیطی مطلوب و متفاوت از طبیعت ان سوی دیوار افرید، در تمامی نمونه های منسوب به باغ ایرانی که در سرزمین های دیگر و در اقلیم های متفاوت شکل گرفته اند نمی توان چنین نقشی را روی دیوار مشاهده نمود. پس حد دیوار در باغ ایرانی بر مفهوم عمیق تری دلالت دارد که عبارت است از انکشاف اب برای افرینش جهانی انشایی است .

ارسال یک نظر

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد