باقالا قاتوقمیرزا قاسمی
ماست موسیر
سوپسالاد فصل
سیر ترشیترشی مخلوط
زیتون پروردهماست بورانی
ماست کوزه ایماست خیار