کباب فیله مخصوص ( حلزونی )
مرغ شکم پر
کباب فیله مرغ ( حلزونی )
کباب بختیاری
گردن گوسفندی
ماهی شکم پر